Архив рубрики: Անգլերեն

Homework

on (place) …….. There is a book on the table. Սեղանի վրա կա գիրք:
on (time) ………. We shall meet on Monday. Մենք կարող ենք հանդիպել երկուշաբթի օրը:
in (place) ……… The pen is in my bag. Գրիչը իմ պայուսակում է:
in (time) ……….. He was born in 1981. His birthday is in May. Նա ծնվել է 1981-ին: Նրա ծննդյան օրը մայիսն է:
at (place) ……… I met him at the station. Ես նրան հանդիպեցի կայարանում:
at (time) ……….. I get up at 8 o’clock. Ես ժամը 8-ին եմ արթնանում:
down …………… He ran down the street. Նա վազում եր փողոցով:
up ……………….. The cat climbed up the tree. Կատուն բարձրացավ ծառը:
out of ………….. They went out of the room. Նրանք դուրս եկան սենյակից:
into ……………… He went into the house. Նա մտավ տուն:
above ………….. There is a bookshelf above my table. Իմ սեղանի վերևում կա գրքերի դարակ:
under ………….. The cat is under the table. Կատուն սեղանի տակ է:
with …………….. I shall go there with my friend. Ես կգնամ այնտեղ իմ ընկերոջ հետ:
without ……….. We can’t eat soup without spoons. Մենք չենք կարող ուտել ապուր առանց գդալների:
for ………………. This book is for my brother. Գիրքը եղբորս համար է:
of ………………… The name of the dog is Jack. Շան անունը Ջեք է:
before …………. I shall do my homework before supper. Ես տնային աշխատանքս կկատարեմ ընթրիքից առաջ:
after …………….. They will play football after school. Նրանք դպրոցից հետո ֆուտբոլ կխաղան:
in front of ……. There is a small garden in front of my house. Իմ տան դիմաց փոքրիկ այգի կա:
behind ………… The blackboard is behind the teacher’s table. Գրատախտակը ուսուցչի սեղանի ետևում է:
beside ………… He came into the room and sat beside Mary. Նա մտավ սենյակ և նստեց Մերիի կողքին:
between ……… There is a picture between the windows. Պատուհանների արանքում նկար կա:
about ………….. I shall tell you about my best friend. Ես քեզ կպատմեմ իմ լավագույն ընկերոջ մասին:
around ………… They gathered around the table. Նրանք հավաքվեցին սեղանի շուրջ:
by ……………….. He sat by the fire. Նա նստեց կրակի մոտ:
near ……………. There is a shop near the house. Տան կողքին խանութ կա:
far from ……….. Jack lives far from our house. Ջեքն ապրում է մեր տնից հեռու:
to ………………… He goes to school every day. Նա ամեն օր դպրոց է գնում:
from …………….. He has dinner when he comes home from school. Նա ընթրում է, երբ դպրոցից տուն է գալիս:

Easter

Easter is a Christian festival and cultural holiday commemorating the resurrection of Jesus from the dead.
Easter time is generally called Surb Zatik in Armenia. We planting wheat seeds. After the seeds are grown like green grass, we put the red-colored eggs on them. The eggs should be painted in red as they address the blood of Jesus.
We cook trout with red wine. Also we make a bowl of cooked rice with dried fruits and raisins.

Mother’s day

centuries-դարեր
patient-համբերատար
local-տեղական
festival-փառատոն
reason-պատճառ
briliant-գերազանց
peace-խաղաղություն
activity-գործողություն
actually-իրականում
fanfare-տոնախմբություն
urge-հորդոր
dedicate-նվիրել
pamper-փայփայել