Архив рубрики: Անգլերեն

I am writing a letter.
Am I writing a letter?
The doctor is driving a car.
Is the doctor driving a car?
The girls are coming home from school.
Are the girls coming home from school?
The teacher is giving an English lesson.
Is the teacher giving an English lesson?
We are sitting in the classroom.
Are we sitting in the classroom?
I am putting the books into my bag.
Am I putting the books into my bag?
The woman is washing her hair.
Is the woman washing her hair?
The girl is running to school.
Is the girl running to school.

 1. What are Tom and Jane doing?
  Tom and Jane are brushing their teeth.
  Are they brushing their teeth?
  Yes, they are brushing their teeth.
  2.What is Michael doing?
  Michael is feeding his cat.
  Is he feeding his cat?
  yes, He is feeding his cat.
  3.What are Nick and Judy doing?
  Nick and Judy are doing their homework.
  Are they doing their homework?
  Yes, they are doing their homework.
  4.What is Mary doing?
  Mary is painting the walls.
  Is she painting the walls?
  Yes, she is painting the walls.
 2. What are they doing?
  They are playing football.
  Are they playing football?
  Yes, they are playing football.
 3. What am i doing?
  I am brushing my hair.
  Am i brushing my hair?
  Yes, I am brushing my hair.
 4. What are you doing?
  You are doing my morning exercies.
  Are you doing my morning exercies?
  Yes. you are doing my morning exercies.
 5. What is Linda doing?
  Linda is washing her clothes.
  Is Linda washing her clothes.

Flag of Armenia

The national flag of Armenia consists of three horizontal bands of equal width, red on the top, blue in the middle, and orange on the bottom. The Armenian Supreme Soviet adopted the current flag on 24 August 1990.
The red stands for the Armenian Highlands, the Armenian people’s continued struggle, Armenia’s independence and freedom. Blue is for the Armenian peaceful skies. And orange represents the nation’s talent and hard-work.

Flag of Armenia.svg

Present Simple — Exercise

1. My sister reads (read) a book.
2. Frank likes (like) dogs.
3. My parents do (do) the shopping.
4. We sometimes meet (meet) in front of the cinema.
5. Uncle George goes (go) to the doctor’s.
6. Our friends play (play) football in the park.
7. She goes (go) to the park every Friday.
8. He rides (ride) his bike every day.
9. We have (have) the best ideas.
10. Carol says (say) goodbye.
11. She is (be) the best singer in our class.
12. My sister lives (live) in a big house.
13. The children eat (eat) hamburgers.
14. Bill has (have) got two notebooks.
15. I am (be) at home.
Do I sing well?
Do you play football?
Does he read books?
Does she speak English?
Does it eat bananas?
Do we play video games?
Do you travel by bus?
Do they go to school?
Does your teacher live in London?
Do dogs like cats?
don’t play the guitar.
You don’t tidy your room.
She doesn’t buy meat.
He doesn’t sing rock.
A snail doesn’t fly.
We don’t live in Egypt.
You don’t have a boat.
They don’t clean the bathroom.
This girl doesn’t go to the disco.
Bats don’t lay eggs.

Homework

on (place) …….. There is a book on the table. Սեղանի վրա կա գիրք:
on (time) ………. We shall meet on Monday. Մենք կարող ենք հանդիպել երկուշաբթի օրը:
in (place) ……… The pen is in my bag. Գրիչը իմ պայուսակում է:
in (time) ……….. He was born in 1981. His birthday is in May. Նա ծնվել է 1981-ին: Նրա ծննդյան օրը մայիսն է:
at (place) ……… I met him at the station. Ես նրան հանդիպեցի կայարանում:
at (time) ……….. I get up at 8 o’clock. Ես ժամը 8-ին եմ արթնանում:
down …………… He ran down the street. Նա վազում եր փողոցով:
up ……………….. The cat climbed up the tree. Կատուն բարձրացավ ծառը:
out of ………….. They went out of the room. Նրանք դուրս եկան սենյակից:
into ……………… He went into the house. Նա մտավ տուն:
above ………….. There is a bookshelf above my table. Իմ սեղանի վերևում կա գրքերի դարակ:
under ………….. The cat is under the table. Կատուն սեղանի տակ է:
with …………….. I shall go there with my friend. Ես կգնամ այնտեղ իմ ընկերոջ հետ:
without ……….. We can’t eat soup without spoons. Մենք չենք կարող ուտել ապուր առանց գդալների:
for ………………. This book is for my brother. Գիրքը եղբորս համար է:
of ………………… The name of the dog is Jack. Շան անունը Ջեք է:
before …………. I shall do my homework before supper. Ես տնային աշխատանքս կկատարեմ ընթրիքից առաջ:
after …………….. They will play football after school. Նրանք դպրոցից հետո ֆուտբոլ կխաղան:
in front of ……. There is a small garden in front of my house. Իմ տան դիմաց փոքրիկ այգի կա:
behind ………… The blackboard is behind the teacher’s table. Գրատախտակը ուսուցչի սեղանի ետևում է:
beside ………… He came into the room and sat beside Mary. Նա մտավ սենյակ և նստեց Մերիի կողքին:
between ……… There is a picture between the windows. Պատուհանների արանքում նկար կա:
about ………….. I shall tell you about my best friend. Ես քեզ կպատմեմ իմ լավագույն ընկերոջ մասին:
around ………… They gathered around the table. Նրանք հավաքվեցին սեղանի շուրջ:
by ……………….. He sat by the fire. Նա նստեց կրակի մոտ:
near ……………. There is a shop near the house. Տան կողքին խանութ կա:
far from ……….. Jack lives far from our house. Ջեքն ապրում է մեր տնից հեռու:
to ………………… He goes to school every day. Նա ամեն օր դպրոց է գնում:
from …………….. He has dinner when he comes home from school. Նա ընթրում է, երբ դպրոցից տուն է գալիս: