Архив за день: 11.10.2021

I am writing a letter.
Am I writing a letter?
The doctor is driving a car.
Is the doctor driving a car?
The girls are coming home from school.
Are the girls coming home from school?
The teacher is giving an English lesson.
Is the teacher giving an English lesson?
We are sitting in the classroom.
Are we sitting in the classroom?
I am putting the books into my bag.
Am I putting the books into my bag?
The woman is washing her hair.
Is the woman washing her hair?
The girl is running to school.
Is the girl running to school.

 1. What are Tom and Jane doing?
  Tom and Jane are brushing their teeth.
  Are they brushing their teeth?
  Yes, they are brushing their teeth.
  2.What is Michael doing?
  Michael is feeding his cat.
  Is he feeding his cat?
  yes, He is feeding his cat.
  3.What are Nick and Judy doing?
  Nick and Judy are doing their homework.
  Are they doing their homework?
  Yes, they are doing their homework.
  4.What is Mary doing?
  Mary is painting the walls.
  Is she painting the walls?
  Yes, she is painting the walls.
 2. What are they doing?
  They are playing football.
  Are they playing football?
  Yes, they are playing football.
 3. What am i doing?
  I am brushing my hair.
  Am i brushing my hair?
  Yes, I am brushing my hair.
 4. What are you doing?
  You are doing my morning exercies.
  Are you doing my morning exercies?
  Yes. you are doing my morning exercies.
 5. What is Linda doing?
  Linda is washing her clothes.
  Is Linda washing her clothes.

Flag of Armenia

The national flag of Armenia consists of three horizontal bands of equal width, red on the top, blue in the middle, and orange on the bottom. The Armenian Supreme Soviet adopted the current flag on 24 August 1990.
The red stands for the Armenian Highlands, the Armenian people’s continued struggle, Armenia’s independence and freedom. Blue is for the Armenian peaceful skies. And orange represents the nation’s talent and hard-work.

Flag of Armenia.svg

Բառի կազմությունը

 1. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:
  Մոր քույրը-մորաքույր, դարպասը պահող-դարպասապահ, ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց, ջրի աման-ջրաման, գաղտնիք պահող-գահնապահ, նավ վարող-նավավար, ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթ, արագ վազող-արագավազ, ամենից մեծ-ամենամեծ, պոչ չունեցող-պոչատ, անուշ համ ունեցող-անուշահամ, քարով շինված-քարաշեն, կին բժիշկ-բժշկուհի, բալի ծառ-բալենի:
 2. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:
  Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բարձրաձայն, միշտ ժպտուն-մշտաժպիտ, գանձը պահելու տեղ-գանձարան, կապույտ աչքերով-կապուտաչյա, արքայի որդի-արքայորդի, հույների երկիր-Հունաստան, փոքր էշ-իշուկ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ, քաղաքում ապրող-քաղաքաբնակ, հայերի երկիր-Հայաստան:
 3. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:
  Ավետիս (բարի լուր) բերող-ավետաբեր, արագ ընթացող-արագընթաց, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ-կենաց, վեպ գրող-վիպագիր, բառարան գրող-բառարանագիր, արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմանցի, բույսերի մասին գիտություն-բուսաբանություն:

80.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:
Հականիշ-հակ+ա+նիշ
բանջարանոց-բանջար+անոց
աշակերտ-չի բաժանվում
աշակերտական-աշակերտ+ական
տարրական- տարր+ական
զլխավոր-գլուխ+ավոր
կարմիր-չի բաժանվում
դաշտամուկ-դաշտ+ա+մուկ
hյուր-չի բաժանվում
հարստություն-հարուստ+ություն
կերառատ-կեր+առատ
վտանգ-չի բաժանվում

 1. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա ե Բ խմբերի բառերի կազմությանը. փորձի´ր բացատել տարբերությունը:
  Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի-պարզ բառեր:
  Բ. Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար-բարդ բառեր: