Архив за день: 05.05.2021

Homework

on (place) …….. There is a book on the table. Սեղանի վրա կա գիրք:
on (time) ………. We shall meet on Monday. Մենք կարող ենք հանդիպել երկուշաբթի օրը:
in (place) ……… The pen is in my bag. Գրիչը իմ պայուսակում է:
in (time) ……….. He was born in 1981. His birthday is in May. Նա ծնվել է 1981-ին: Նրա ծննդյան օրը մայիսն է:
at (place) ……… I met him at the station. Ես նրան հանդիպեցի կայարանում:
at (time) ……….. I get up at 8 o’clock. Ես ժամը 8-ին եմ արթնանում:
down …………… He ran down the street. Նա վազում եր փողոցով:
up ……………….. The cat climbed up the tree. Կատուն բարձրացավ ծառը:
out of ………….. They went out of the room. Նրանք դուրս եկան սենյակից:
into ……………… He went into the house. Նա մտավ տուն:
above ………….. There is a bookshelf above my table. Իմ սեղանի վերևում կա գրքերի դարակ:
under ………….. The cat is under the table. Կատուն սեղանի տակ է:
with …………….. I shall go there with my friend. Ես կգնամ այնտեղ իմ ընկերոջ հետ:
without ……….. We can’t eat soup without spoons. Մենք չենք կարող ուտել ապուր առանց գդալների:
for ………………. This book is for my brother. Գիրքը եղբորս համար է:
of ………………… The name of the dog is Jack. Շան անունը Ջեք է:
before …………. I shall do my homework before supper. Ես տնային աշխատանքս կկատարեմ ընթրիքից առաջ:
after …………….. They will play football after school. Նրանք դպրոցից հետո ֆուտբոլ կխաղան:
in front of ……. There is a small garden in front of my house. Իմ տան դիմաց փոքրիկ այգի կա:
behind ………… The blackboard is behind the teacher’s table. Գրատախտակը ուսուցչի սեղանի ետևում է:
beside ………… He came into the room and sat beside Mary. Նա մտավ սենյակ և նստեց Մերիի կողքին:
between ……… There is a picture between the windows. Պատուհանների արանքում նկար կա:
about ………….. I shall tell you about my best friend. Ես քեզ կպատմեմ իմ լավագույն ընկերոջ մասին:
around ………… They gathered around the table. Նրանք հավաքվեցին սեղանի շուրջ:
by ……………….. He sat by the fire. Նա նստեց կրակի մոտ:
near ……………. There is a shop near the house. Տան կողքին խանութ կա:
far from ……….. Jack lives far from our house. Ջեքն ապրում է մեր տնից հեռու:
to ………………… He goes to school every day. Նա ամեն օր դպրոց է գնում:
from …………….. He has dinner when he comes home from school. Նա ընթրում է, երբ դպրոցից տուն է գալիս: