Архив за день: 09.02.2021

Վահան Տերյանի ծննդյան օր

Սահուն  քայլերով աննշմար  քնքուշ մութի թեւ 
Մի ստվեր անցավ ծաղիկ  ու կանաչ մեղմիվ շոյելով
Իրիկնաժամին  թփերն օրօրող հովի պես թեթեւ
Մի ուրու անցավ  մի գունատ աղջիկ ճերմակ շորերով:  

Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց
Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին
Եվ ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնաց
Եվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին:

Չափման միավորներ

 1. Արտահայտիր մետրով
  5 կմ=5000
  23 կմ 235 մ= 23235 մ
  400կմ4մ=400004 մ
 2. Արտահայտիր դեցիմետրով
  5մ 4 դմ=54 դմ
  3 կմ = 30000 դմ
  4 կմ 6մ 7 դմ= 46007 դմ
 3. Արտահայտիր սանտիմետրով
  5 մ=500 սմ
  4մ 5 դմ 6 սմ= 456 սմ
  35 դմ= 350 սմ
 4. Արտահայտիր միլիմետրով
  7 մ=7000 մմ
  5սմ 6 մմ= 56 մմ
  5մ 4դմ 7 սմ 6մմ = 5676 մմ
 5. Արտահայտիր նշված միավորներով․
  5 ր 40վ= 340 վ
  5 օր 18 ժ = 138 ժ
  7 տարի 11 ամիս= 95 ամիս
  10 դար 54 տարի = 1054 տարի

7․ Արտահայտիր գրամներով
5 կգ=5000 գ
7 կգ 250 գ=7250 գ
5 ց= 500000 գ
5ց 12կգ 60 գ= 512060գ

8․ Արտահայտիր ցենտներով
5տ=50ց
12տ 7ց=127 ց

9․ Արտահայտիր կիլոգրամով
12 տ=12000 կգ
22տ 5ց=22500 կգ
4տ 5ց 62կգ=4562 կգ

10․ Մեծ միավորներից մեկը արտահայտիր փոքր միավորով:
5տ 3ց=53ց
30կգ 60գ=30060 գ
6օր 14ժ= 86ժ
30ր 40վ=1840 վ
10մ 9սմ=1009սմ
20կմ 70մ=20070մ