Архив за день: 30.11.2020

Առաջադրանքներ

Թվերից առանձնացրու՝

ա) զույգ թվերը։
12;36;52;18;20;2;100;92;40,4;48,84
բ) կենտ թվերը։
21;63;25;13;31;15;51;81;1;29;14,41;35,53
Ո՞րն է ամենափոքր զույգ թիվը։
2
Ո՞րն է ամենափոքր զույգ երկնիշ թիվը։
10

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 6 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 3։
56+3=33 2)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 13 է, թերի քանորդը՝ 9, մնացորդը՝ 7։ 139+7=124
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, թերի քանորդը՝ 2,
մնացորդը՝ 7։
11*2+7=29
4) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
15-ի բաժանելիս։
14
5)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
23-ի բաժանելիս։
22
6)Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 4-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 3 մնացորդ։
15
7)Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 8-ի և 20-ի։
40
8)Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 8-ի և 20-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։
42

Առաջադրանք

Արջը քնաթաթախ դուրս եկավ որջից, ժպտալով նայեց շուրջը և քայլեց դեպի անտառ։
Աշնանը հասնում են անուշահամ մրգերը՝ տանձը, խնձորը, սերկևիլը։

՞ — հարցական
։ — վերջակետ
․ — միջակետ
՜ — բացականչական նշան
՛ — շեշտ
, — ստորակետ
՝ — բութ