Архив за день: 30.09.2020

Grammar

Page 5, ex. 6

 1. You can put your clothes in this. (wardrobe)
 2. You can watch your favourite programme on this. (TV)
 3. You can call your friend with this. (phone)
 4. You can write an email on this. (computer)
 5. You can listen to music on this. (radio)
 6. You can put your books in this. (bookcase)
 7. You can tell the time with this. (clock)

Page 6, ex. 1

 1. This is our cake.
 2. Her name is Sue.
 3. What’s your name.
 4. Their names are Liz and Ann.
 5. His name is Tom.

Ex. 2

 1. What’s your name.
 2. That’s Emma and that’s her radio.
 3. That is them dog.
 4. Her name is Sarah.
 5. This is their computer.
 6. His name is John.
 7. Is this your chair, Tom?

Ex. 3

 1. This is my computer.
 2. Look at her cat.
 3. Your bedroom is really nice.
 4. Look at our bikes.
 5. Their names are John and Peter.

ԱՇՈՒՆ ՕՐ

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։

Առաջադրանքներ
Բացատրիր արտահայտությունները
վար եկան-իջնել
շար եկան-շարվել
մաղ տալ-մաղել
շաղ տալ-թափել
քող կապել-շղարշ ստեղծել

Փորձիր քո բառերով պատմել բանաստեղծությունը։
Պատկերվում է աշնանային օր։ Երբ անձրև է գալիս, տերևները թափվում են, ամպերն ու կայծակը որոտում։

Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:
վար-վեր
պաղել-տաքանալ
հեռու-մոտ
վառել-մարել

Դուրս գրիր բանաստեղծության այն տողերը, որոնց մեջ գույն կա։
Սևուկ ամպեր վար եկան։