Архив за день: 23.09.2020

Առաջադրանք

 • Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի։

10

 • 3567  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

4 թվանշան` 3, 5, 6, 7:

 • 489655784 թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

6 տարբեր թվանշան, 3` կրկնվող։

 • 60285  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

5 թվանշան՝ 6, 0, 2, 8, 5:

 • 70562866  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

6  տարբեր թվանշան, 1՝ կրկնվող։

 • 85640058 թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

5 թվանշան՝ 8, 5, 6, 4, 0, 0, 5, 8:

 • 56689554100  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

7 տարբեր թվանշան, 3 կրկնվող թվանշան։

 • Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

Ամենափոքր  միանիշ  թիվը 0-ն է, ամենամեծը՝ 9-ը։

 • Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։

10:

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։

10:

 1. Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

Ամենափոքր երկնիշ թիվը 10-ն է, ամենամեծը՝ 99:

 1. 15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

5

 1. 92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

7

 1. Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

90:

 1. Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։

10

 1. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։

90-10=80

 1. Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
  գումարը:

10+9=19

 1. Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը:

99-9=90

 1. Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

Ամենափոքր  եռանիշ   թիվը՝ 111,  իսկ  ամենամեծ`999:

 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

999+99=1098

 • Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:

999-99=900

 • Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

999-10=989

 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:
 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:
 • Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։
 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։
 • Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։
 • Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

9999-10=9989

 • Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

9999-111=9888

 • Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։

90

 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։

10

 • Ո՞րն է ամենափոքր հնգանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

Ամենափոքր հնգանիշ  թիվը1000, իսկ ո՞րը  ամենմեծը  9999

 • Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։

90

 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր հնգանիշ թվերը   գրելու  համար։

10

 • Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը:

10000-9999=1